Arvosijoittaminen – mitä se on ja toimiiko se?

Arvosijoittaminen on jo 1900-luvun alusta saakka käytetty sijoitusstrategia, jonka periaatteita hyödynnetään tänäkin päivänä. Sen avulla pyritään löytämään osakemarkkinoilta aliarvostettuja osakkeita ja hyödyntämään markkinoiden tehottomuutta ja väärää hinnoittelua keskimääräistä tuotto-odotusta paremman tuoton saamiseksi.

Miten arvosijoittaminen tehdään ja onko se sinulle sopiva sijoitusstrategia? Tältä sivulta löydät kaiken oleellisen arvo-osakkeisiin sijoittamisesta.

 • Mitä arvosijoittaminen on?
 • Miten tunnistan arvo-osakkeet?
 • Millaisia riskejä arvosijoittamiseen sisältyy?
 • Tärkeimmät tunnusluvut

Arvosijoittaminen pähkinänkuoressa

Arvosijoittaminen on osakepoimintaa, eli

 •  Pyrkimystä löytää aliarvostettuja osakkeita ja sijoittaa niihin
 • Näiden osakkeiden tunnistamista tunnuslukujen ja saatavilla olevan tiedon perusteella
 • Sijoittamista osakkeisiin, joiden markkinahinta on alhaisempi kuin todellinen hinta
 • Osakkeiden myymistä ja tuoton lunastamista, kun osakkeen arvostus nousee liian korkeaksi 

Mitä on arvosijoittaminen?

 •  Arvosijoittajat tavoittelevat arvoa, eli pyrkivät ostamaan osakkeita niiden todellista arvoa alhaisemmalla hinnalla.

Arvosijoittamisella tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa sijoitetaan yrityksiin, joiden osakkeiden arvioitu todellinen arvo on korkeampi kuin tämänhetkinen markkina-arvo. Todellisen arvon määrittäminen on vaikeaa, ja jokaisella sijoittajalla onkin oma strategiansa sen laskemiseen.

Tarkoituksena on kuitenkin etsiä osakemarkkinoilta yrityksiä, joiden laskennallinen todellinen arvo on korkeampi kuin se arvo jonka osakemarkkinat sille määrittävät tällä hetkellä.

Tällainen ilmiö syntyy silloin kun markkinat eivät ole tehokkaat ja joidenkin yritysten osakkeiden arvo on aliarvostettu sen todelliseen arvoon suhteutettuna. Kun markkinat ikään kuin korjaantuvat ja tällaisen arvo-osakkeen arvo nousee lähemmäs sen oikeaa arvoa, saa arvosijoittaja tästä tuottoa.

Arvosijoittamiseen sopivat yritykset ovat usein vakavaraisia ja kasvavat maltillisesti. Joskus yrityksen aliarvostus saattaa kestää pitkään ja arvosijoittaja joutuu odottamaan sijoituksen arvonnousua kauan.

Osingot ovat sijoittajalle tulovirtaa kurssinousua odotellessa, minkä vuoksi arvosijoittajat valitsevat usein osakkeita, joiden osinkotuotto on hyvä.

Arvosijoittamista on harrastettu jo 1900-luvun alussa, mutta sijoitusstrategiana se on kehittynyt vuosien saatossa ja nykyään osakkeiden arvoa tarkastellaan laajalti muun muassa seuraavien näkökulmien kautta:

 • Tunnusluvut
 • Yrityksen liiketoiminta
 • Alan tulevaisuudennäkymät
 • Kilpailu ja kilpailuedut
 • Yrityksen johto ja johtaminen

Osakkeen ostaja huomioi siis myös sen, mikä ei suoraan näy taloudellisista tunnusluvuista. Vaikka luvut olisivat kunnossa, arvosijoittamisessa otetaan tarkasteluun myös muut vaikuttavat tekijät, eli esimerkiksi se miten yritystä johdetaan tai millaista kilpailua sillä on tiedossa tulevaisuudessa.

Kyseessä ei siis ole niinkään pelkästään aliarvostetuista sijoituskohteista vaan niiden kokonaistilanteen huomioimisesta ja vertaamisesta osakkeen arvoon kyseisellä hetkellä.

eToron logo

Sijoita osakkeisiin ilman komissiota tai moniin muihin kohteisiin.

51 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen.

Lue arvostelu

Mistä tunnistan arvo-osakkeen?

Yksinkertaisesti selitettynä arvo-osake on osake, jonka markkina-arvo on todellista arvoa alhaisempi.

Ne ovat aliarvostettuja osakkeita, joihin sijoittamisella pyritään maksimoimaan osakkeiden tuotot. Kun osakkeen arvo jossain vaiheessa korjaantuu ja nousee, voi sijoittaja saada merkittävää tuottoa.

Osakkeen todellista arvoa ei voi tarkistaa mistään, vaan se pitää arvioida itse. Miten sitten voit tunnistaa tällaisen osakkeen?

Tärkeintä arvo-osakkeen tunnistamisessa on se, että sen markkina-arvo on alhaisempi kuin se todellinen arvo minkä analyysisi perusteella osakkeelle lasket.

Arvo-osakkeiden tunnistamiseksi voidaan käyttää kahdenlaisia menetelmiä:

 • Kvantitatiivisilla, eli matemaattisilla tunnusluvuilla voidaan verrata yrityksestä saatavia tietoja hyödyntäen erilaisia laskelmia.
 •  Kvalitatiiviset, eli laadulliset menetelmät ovat myös erittäin tärkeitä ja ehkä nykyään vielä tärkeämpiä kun matemaattiset analyysit ovat helposti kaikkien saatavilla.

Kvalitatiivisilla menetelmillä tarkoitetaan laadullista ja subjektiivista analyysia, eli huomio kiinnitetään esimerkiksi:

 • Kilpailuun ja kilpailukykyyn
 • Markkinatilanteeseen
 • Johtamiseen
 • Alhaiseen velkaantuneisuuteen
 • Hyvään maksuvalmiuteen
 • Tasaiseen tuloskasvuun
 • Yrityksen toimialaan
 • Markkinoiden kokoon
 • Yrityksen tulokseen
 • Muihin taustatekijöihin

Parhaat arvo-osakkeet ovat sellaisia, joissa osakkeen markkinahinta on aliarvostettu, vaikka yrityksen tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset ja se on hyvin johdettu.

Vaikka jotkut saattavat argumentoida, että arvosijoittaminen ei ole enää kannattava strategia, se on edelleen hyvä ja tuottoisa tapa sijoittaa monien tutkimustenkin mukaan.

Arvosijoittaminen on myös helppoa tapa aloittaa osakesijoittaminen eikä se vaadi kohtuuttoman paljon aikaa tai vaivaa.

Markkinoiden tehokkuus

Arvosijoittamisen taustalla on ajatus ja hypoteesi siitä, että osakemarkkinat eivät aina ole tehokkaat. Osa osakkeista on siten yliarvostettuja ja osa aliarvostettuja, eikä niitä ole hinnoiteltu todellisen arvon mukaisesti.

Käsitteellä arvoanomalia tarkoitetaan sitä, että osakkeiden hinnoittelu ei vastaa todellista arvoa.

Jos markkinat olisivat tehokkaat, osakkeiden hinta olisi aina arvotettu kaiken yrityksestä käytettävissä olevan tiedon perusteella ja arvo olisi aina oikein. Tällöin arvosijoittamista ei voitaisi hyödyntää sijoitusstrategiana eikä sijoittaja voisi saada sijoituksistaan ylituottoa.

Syitä osakkeiden yli- ja aliarvostamiseen voivat olla muun muassa

 • Yritys on uusi, eivätkä sijoittajat vielä tunne sitä
 • Yritys on vanha eikä enää kiinnostava
 • Voimakkaat ensireaktiot esimerkiksi tulosjulkistuksiin ja muihin uutisiin
 • Reagointi yritystä, kilpailua tai alaa koskien
 • Katteeton optimismi ja liian suuret kasvuodotukset

Arvosijoittaminen vs. kasvusijoittaminen

Vaikka kasvusijoittaminen ja arvosijoittaminen ovat erilaisia sijoitusstrategioita, ne eivät kuitenkaan ole toisilleen vastakkaisia. Molempien strategioiden tavoitteena on kuitenkin saavuttaa ylituottoa.

Arvo-osakkeista odotetaan yleensä melko maltillista tuoton kasvua, vaikka kyse onkin yrityksen arvon nousemisesta. Tuottoa pyritään tekemään myös osinkojen kautta. 

Kasvusijoittamisessa puolestaan haetaan usein nopeampia ja prosentuaalisesti suurempia tuottoja kuin arvosijoittamisessa.

Koska arvosijoittaminen tarkoittaa sijoittamista osakkeisiin, joiden arvo on sijoittajan mielestä aliarvostettu, täytyy osakkeiden valinta tehdä esimerkiksi taloudellisten tunnuslukujen perusteella:

 • P/E = hinnan ja tuloksen välinen suhde
 • P/B = kirjanpidollisen arvon ja markkina-aron välinen suhde

Arvo-osakkeella on alhaiset P/E- ja P/B-luvut ja sen osinkotuotto on yleensä korkea. Kasvuyhtiöiden vastaavat tunnusluvut puolestaan ovat korkeita ja osaketuotto alhainen.

Arvo-osakkeiden vertailu tapahtuu pääasiallisesti nykyhetken taloudellisia tunnuslukuja tarkastelemalla ja vertaamalla sitä osakkeen hintaan. Kasvusijoittamisessa sen sijaan tarkastellaan laajemmin yhtiön kasvupotentiaalia ja tulevaisuudennäkymiä, jotta voidaan sijoittaa osakkeisiin, joiden hinta voi nousta yhtiön kasvun myötä. Tarkoituksena on löytää osakkeita, jotka tulevat olemaan aliarvostettuja tulevaisuudessa.

Laatusijoittaminen

Laatusijoittamisessa taas pyritään sijoittamaan yhtiöihin, joiden tulos on vakaa, velkaantuneisuus alhainen ja kannattavuus hyvä. Sijoittaja ei pyri sijoittamaan nopeasti kasvaviin ja kehittyviin yrityksiin, vaan hitaasti kasvaviin vakavaraisiin yhtiöihin pitkän tähtäimen tuotto-odotuksilla.

Laatusijoittamista voidaan kuvata arvo- ja kasvusijoittamisen yhdistelmänä. Sijoittajan pyrkimys on löytää laadukkaita sijoituskohteita, joiden markkinahinta on kuitenkin edullinen. Toiveissa on siten löytää yhtiö, jonka liiketoiminta on kannattava ja sillä on kasvupotentiaalia, mutta osakkeen hinta on kohtuullisen alhainen. 

Arvosijoittamisen riskit ja miinukset


Kaikessa sijoittamisessa on toki aina riskinsä, mutta arvosijoittamiseen liittyy omia erityispiirteitä ja haasteita. Seuraavaksi perehdymme niihin, jotta voit välttää nämä yleiset sudenkuopat

 1. Varmista, että perehdyt saamaasi tietoon kunnolla

Jos käytät sijoitusstrategianasi arvosijoittamista, huolehti siitä, että teet taustatyön kunnolla ennen osakkeiden ostamista. Vajavaisesti tehty taustatyö voi johtaa huonoon sijoitukseen.

 • Tutustu yritykseen ja kaikkeen saatavilla olevaan tietoon ennen osakkeiden ostamista.
 • Varmista, että tieto on ajantasaista ja huomioit kokonaisuuden.
 • Tarkastele sekä tunnuslukuja että muita yrityksestä ja markkinoista saatavilla olevia tietoja perusteellisesti ja objektiivisesti
 • Huomioi kvantitatiivinen sekä kvalitatiivinen tieto

Kannattaa myös miettiä miksi jokin osake on aliarvostettu. Onko kyseessä vain arvoanomalia, vai mahtaako siihen olla jokin syy mitä et ole analyysissa ottanut huomioon?

 1. Varo arvoloukkua

Arvoyhtiöiden osake saattaa olla aliarvostettu, koska yrityksen tulevaisuudennäkymät ovat heikot tai on jokin muu syy nähdä yrityksen osakkeen arvo alhaisempana kuin sen todellinen arvo.

Koska huolestuttavasta uutisoinnista saattaa seurata huonojen uutisten kierre, voi yrityksen olla vaikea korjata tilannetta ja tällöin osakkeen hinta ei pääse nousemaan.

Arvo-osakkeen ostajan tulee olla varma omista päätelmistään ennen sijoittamista. Tärkeää on ymmärtää mikä yrityksen tulokseen vaikuttaa ja mistä se koostuu. 

Esimerkiksi koronapandemian aikana toisen yritysten tulos laski, kun taas toiset takoivat huimia voittoja. Ihmiset ostivat mukavuuksia koteihin, koska siellä vietettiin lähes kaikki aika. Pandemian jälkeen tilanne kuitenkin normalisoitui nopeasti. On siis tärkeää huomata mistä yrityksen nopea kasvu ja tuotto johtuu – samoin kuin osakkeen hinnan lasku.

 1. Hajauta sijoitukset

Kuten sijoittamisessa muutenkin, arvosijoittamisessa kannattaa hajauttaa sijoituksiaan.

Vaikka analyysisi perusteella kyseessä olisi täydellinen sijoituskohde, on riskinhallinta aina tärkeää koska jotain ennakoimatonta saattaa tapahtua milloin tahansa.

Voit hajauttaa esimerkiksi sijoittamalla muutamaan eri arvoyhtiöön eri sektoreilla ja madaltaa riskiä hajauttamalla sijoituksia myös ajallisesti.

 1. Huomioi suhdannevaihtelut

Myös arvosijoittamisessa tulee huomioida suhdannevaihtelut.

Kun ollaan noususuhdanteessa (härkämarkkinat) kaikkien osakkeiden arvo nousee, myös aliarvostettujen osakkeiden. Tällöin voi olla haastavaa löytää sopivia arvo-osakkeita joihin sijoittaa.

Laskusuhdanteessa, eli karhumarkkinoilla arvo-osakkeen arvo taas saattaa laskea muita hitaammin jos sijoittaja on tehnyt päätelmänsä hyvin ja laskenut osakkeen todellisen arvon oikein.

Arvo-osakkeisiin ja arvoyhtiöihin sijoittaminen voi myös suojata sijoittajaa markkinoiden turbulenssilta ja vaihteluilta. Suurten ja vakavaraisen arvoyhtiöiden osakkeiden arvot eivät yleensä koe yhtä suuria vaihteluita kuin pienempien kasvuyritysten osakkeet.

 1. Muista milloin kannattaa myydä

Usein arvosijoittamista ajatellaan sijoitusstrategiana, jossa tehdään pitkän aikavälin sijoituksia, jotka tuottavat osinkoja pitkän aikaa.

Sijoittajan on kuitenkin tärkeää arvioida milloin osakkeen kurssi on noussut niin paljon, että se ei enää ole aliarvostettu ja milloin voidaan puhua jopa yliarvostetusta osakkeesta.

Arvosijoittamisen tärkeät tunnusluvut

Koska arvosijoittaja pyrkii laskemaan osakkeen todellisen hinnan ja vertaamaan sitä markkinahintaan, tarvitaan tarkastelussa erilaisia taloudellisia tunnuslukuja. Tässä niistä tärkeimmät.

Yhtä oikeaa arvostrategiaa ei ole olemassa, ja jokainen sijoittaja laskeekin osakkeen todellisen arvon omalla tavallaan.

P/E-lukuOsakkeen hinta suhteessa tuottoihin, eli osakkeen hinta jaettuna tulos per osake. Vertaa osakkeen arvostusta yrityksen tulokseen.
P/B-lukuOsakkeen hinta suhteessa omaan pääomaan, eli tarkastellaan yrityksen markkina-arvoa suhteessa mm. omistuksiin ja kassaan (hinta per oman pääoman tasearvo)
P/S-lukuHinta per liikevaihto
P/CF-luku Osakkeen hinta per kassavirta
EV/EBITYritysarvo (markkina-arvo + korolliset nettovelat) per liiketulos
P/CF Hinta per kassavirta
Osinkotuotto-%Osinkojen suuruus suhteessa osakkeen arvoon

P/E-luku

P/E-luku (price per earnings) kuvaa osakkeen hinnan ja yrityksen tuloksen välistä suhdetta. 

Sen tulee olla alhainen, jotta osakkeeseen sijoittaminen on kannattavaa arvosijoittamisen näkökulmasta. Korkea P/E-luku kertookin yrityksen olevan kallis kun taas pienen P/E-luvun avulla tunnista halvat osakkeet.

Tässäkin tunnusluvussa on ongelmansa, sillä se suhteuttaa osakkeen markkina-arvon vain yhden vuoden tulokseen useamman vuoden keskimääräisen tuloksen sijasta. Tällöin saattaa syntyä virhetulkintaa, jos yrityksen liikevaihto muuttuu.

P/E-lukua voidaan käyttää myös osakkeiden todellisen arvon määrittelyssä tulevaisuudelle käyttämällä laskennassa yrityksen tulevien vuosien arvioitua tulosta

P/B-luku

Toinen arvosijoittamisessa yleisesti käytetty tunnusluku on P/B-luku (price per book). Se puolestaan kuvaa osakkeen arvon ja yrityksen pääoman suhdetta. Samoin kun P/E-luvussa, alhainen P/B-luku kertoo yrityksen olevan edullinen sijoituskohde.

Operatiivinen kassavirta

Vapaasta kassavirrasta puhuttaessa tarkoitetaan sitä rahaa joka yritykselle jää erilaisten investointien ja liiketoiminnan kulujen jälkeen. Tämä kertoo siitä, miten vakavarainen yritys on ja kuinka kestävällä pohjalla sen toiminta on. Kun kassassa on paljon rahaa, on yrityksen mahdollista jakaa osinkoja osakkailleen.

Epävarma osinkotuotto

Vaikka sijoittaja pyrkisi valitsemaan osakkeita, joiden osinkotuotto on hyvä hitaan kasvun tasapainottamiseksi, osingot eivät koskaan ole varma asia. Jos yritys kohtaa ongelmia liiketoiminnassaan, ei sillä välttämättä ole mahdollisuuksia maksaa osinkoja.

Viime vuosina kasvusijoittaminen on ollut nousussa sijoittajien hakiessa tuottoja voimakkaasti kasvavista start-upeista. Kun kasvu hidastuu, alkaa ihmisiä kiinnostaa myös osinkotuotto.

Turvamarginaali

Tärkeää on myös huomioida riittävä turvamarginaali, joka suojaa sijoittajaa vääristä arvioista ja muista tekijöistä aiheutuvilta riskeiltä. Turvamarginaalin käyttämisessä tarkoitus on, että sijoittaja sijoittaa vain selvästi aliarvostettuihin kohteisiin, eli osakkeen hinta alittaa selvästi sen teoreettisen todellisen arvon. Jos todellinen arvo on liian lähellä markkina-arvoa, sijoitusta ei kannata arvosijoittamisen näkökulmasta tehdä.

Rahanarvoisia vinkkejä aloittelevalle arvosijoittajalle

Kun haluat aloittaa arvosijoittamisen

 • Käytä erilaisia tunnuslukuja arvo-osakkeiden tunnistamiseksi
 • Etsi tunnuslukuja yhtiöiden nettisivuilta
 •  Käytä tunnuslukujen vertailuun netissä olevia palveluja
 • Etsi yhtiön sivuilta yritysesittely, tulosraportit ja yhtiökokoukset
 • Pidä huoli, että hankit yrityksestä kattavasti ajankohtaista tietoa
 • Hyödynnä sosiaalista sijoittamista etsiessäsi hyviä kohteita

Lopuksi – sopiiko arvosijoittaminen minulle?

Yrityksen todellisen arvon määrittäminen ei ole helppoa ja sen laskemisesta on monia eri mielipiteitä. Kun seulotaan sellaisia pörssiyrityksistä joiden todellinen arvo on korkeampi kuin mitä siitä maksetaan tällä hetkellä, on otettava huomioon lukuisia asioita.

Aloittelevalle tai jo hieman kokemusta omaavalle sijoittajalle arvosijoittaminen on kuitenkin hyvä sijoitusstrategia, sillä tarkoituksena on sijoittaa laadukkaisiin ja melko vakaisiin osakkeisiin.

Se on hieman vaativampaa kuin indeksisijoittaminen, mutta silti hyvä strategia kun ei halua ottaa vielä isoja riskejä. Helpointa on lähteä liikkeelle markkinoilta, jotka jo tuntee.

Arvosijoittaminen vaatii myös pitkäjänteisyyttä, sillä osakkeen arvon kasvaminen voi kestää kauan. Jos sinulla on kärsivällisyyden lisäksi mielenkiintoa perehtyä yrityksen tunnuslukuihin ja muihin tietoihin, tämä on sinulle juuri oikea tapa sijoittaa.

Viimeisenä mutta ei lainkaan vähäisimpänä arvosijoittajalla pitää olla usko itseensä ja osaamiseensa, koska hän sijoittaa kohteisiin joihin muut sijoittajat eivät välttämättä halua sijoittaa.

eToro-sijoitusalustan logo

eToro (Europe) Ltd

51 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen.

 • Min. siirto: 50 €
 • Ei komissiota osakkeista
 • Osakkeet, CFD:t
 • Kryptovaluutta CFD:t
 • Yli 20 miljoonaa käyttäjää
Scroll to Top